Harmonizovanej normy atex

Veµký kovový ¹atník alebo vtipné pripevnené ta¹ky k ¹irokým, veµkým vedrám, èastý vzhµad kolektora prachu, zapnuté zvuky nahlas, sania zvuky. Èasto na¹li takéto zábavné zariadenia vo výrobných halách, ale takmer nikto ich nevenuje pozornos».

Takáto miska je zberaè prachu alebo priemyselný zberaè prachu, vïaka ktorému je vzduch v ¹pecifických výrobných halách dokonalý a akékoµvek jeho zneèistenie absorbované vy¹¹ie uvedeným zariadením.Zberaè prachu je odli¹ný, napríklad zberaè prachu pripomínajúci skriòu, napájaný trojfázovým výkonom 1,5 kW, s filtrom èisteným stlaèeným vzduchom, prietok vzduchu v takom zberaèi prachu je 1500 m3 / h. V takom èistièi je ovládací panel umiestnený na dennej báze, zatiaµ èo pri jeho výsledku tlmiè tlmí jeho èinnos». Ïal¹ím príkladom je èistiè vreciek. Odsávaèe vreciek sú vhodné na èistenie vzduchu zo v¹etkého prachu, vreckové filtre sa v¹eobecne èistia ruène fúkaním vzduchom alebo mechanicky trepaním.Vzhµadom k tomu, odluèovaèe prachu sú navrhnuté tak, aby vzduch mohol nasledova» v oboch smeroch, v zime hra» úlohu ranu do haly teplého vzduchu. & Nbsp; Dust priemysel je pripravený s princípmi ATEX alebo akéhokoµvek materiálu, z ktorého je postavený sú toho dôkazom. & Nbsp; Vïaka výskyt prachových kolektorov, rukávy a zapojenie v¹etkých druhov výrobných hál dopravova» vzduch je zdravý, prefiltruje a pracovné podmienky dobrom zdraví a bezpeènosti obsahu.Akonáhle µudia vytvárajú v zlých zdravotných podmienkachboli úèinky týchto vecí v neskor¹ích fázach ich ¾ivota, prakticky úloha v podmienkach zdraviu ¹kodlivých bolo pravidlom, a nikto dostal ¹tátnych zamestnancov. & nbsp; V súèasnej dobe je zamestnávateµ sa sna¾í postara» sa o pracovných podmienok, zatiaµ èo v reverzných prípadoch mô¾u zamestnanci teraz platí pre ¾iadosti a sú»a¾i» pre va¹e práva.Tak¾e v¹etky typy zariadení s cieµom uµahèi» rast a za predpokladu, ¾e podmienky sú bezpeèné praxe, dal v továròach a domovoch, ktorý wymagaj±.Producenci navrhnú» viac originálne a viac populárne pou¾íva» zariadenia ako lapaèe prachu sú teraz plne aktívne a ako malé zariadenia pou¾ívané k èistej¹ie.