Gynekologia

perle-bleue-night-cream.eu BioretinPerle Bleue Night Cream - Unikátna receptúra proti vráskam, ktorá priniesla revoluènú starostlivos» o ple» proti vráskam!

Gynekológia ide celú cestu vpred. Existuje e¹te viac rôznych systémov na skúmanie µudského tela. Èoraz menej invazívne a e¹te presnej¹ie. Veµkým problémom medzi pohlavným stykom ¾ien je rakovina krèka maternice, ktorá je v skorom ¹tádiu detekcie úplne vylieèiteµná.

Ak si v¹imnete ru¹ivé príznaky, ktoré mô¾u by» výsledkom takéhoto ochorenia, mali by ste sa okam¾ite zaregistrova» u ¹pecialistu na kolposkop, aby ste vylúèili ochorenie. Dôsledkom nedostatku záva¾nosti so symptómami mô¾e by» odstránenie maternice.

Toto vy¹etrenie sa vykonáva kolposkopom. Je to zvlá¹tne ako mikroskop so zrkadlom. Vzorka sa vlo¾í do vagíny so zdravým èinidlom na kontrolu pH vagíny. Tento mikroskop spôsobí, ¾e posledný získa trojrozmerný efekt a stále robí opis a¾ desa»násobne, vïaka èomu bude gynekológ schopný dobre preskúma» vaginálnu a krènú stenu, aby zistil, èi sa vyskytli nejaké zmeny. Treba ma» na pamäti, ¾e sa na ¹túdiu musíte pripravi». Gynekológ Vám pravdepodobne poradí, ako sa chráni» pred testom. Jeden by mal by» prepustený z fyzických kontaktov az gynekologických vy¹etrení jeden tý¾deò pred plánovaným vy¹etrením.

®ena, ktorá sa stará o kolposkop, zvyèajne zostáva na profesionálnej gynekologickej stolièke. Tento test je zvyèajne niekoµko a¾ niekoµko minút. Ak sú úspechy znepokojujúce, gynekológ sa mô¾e rozhodnú», ¾e vezme èas» maternice, potom by sa mal do urèitej miery zastavi» od akejkoµvek fyzickej aktivity, preto¾e bude cíti» silné »a¾kosti. V tomto nástroji sú dôle¾ité ergonomické parametre a je to pracovný nástroj.