Gynekologa v gorlici sukromne

Kolposkopia je dôle¾itým zariadením v praxi gynekológa, tak¾e pred zakúpením profesionálne urobi» prieskum. Pri vytváraní výberové optické zariadenie tohto typu, mali by ste dáva» pozor na celej rade faktorov, ktoré stoja & nbsp; nie sú v ¾iadnom prípade v & nbsp; faktor najdôle¾itej¹ie. & Nbsp; je v¹ak ma» na pamäti, ¾e príli¹ nízka cena Kolposkopia mô¾e znamena» zlú kvalitu, ktorý je ulo¾ený hanlivo pre skupinové fotografie , pantografu nestabilita a nedostatok softvéru k urèitému vizuálnym zhodnotenie zhroma¾deného materiálu.

Kvalita obrázkov by mala ma» dôle¾ité kritérium, preto¾e pri zakúpení kolposkopu sú najdôle¾itej¹ie rozpoznania iba parametre optického systému. Stojí za to záujem o pracovisko ¹o¹oviek z konkrétneho modelu kolposkopu a zistite, èi optický systém má niekoµko spôsobov zväè¹enia a ako je rozsah zamerania, t. J. Zaostrenie obrazu. Presnos» kolposkopu je viac dôle¾itým prvkom, a preto rameno pantografu musí poskytova» voµný a jemný krok vo v¹etkých oblastiach. Správne vyvá¾ené rameno pantografu a pou¾itie primeranej triedy pneumatických pohonov sú druhými dôle¾itými vlastnos»ami dobrého vybavenia.

Pokiaµ ide o lampu s kolposkopom, staré ¾iarovky sa stali anachronickými, ale silu svetla a ponuku jeho regulácie sú stále dôle¾ité. Moderné diódy v technológii LED majú ni¾¹ie energetické po¾iadavky, èo predl¾uje ¾ivotnos» svetelného zdroja a odstraòuje nebezpeèenstvo vykurovania skú¹obného poµa. Av¹ak najdôle¾itej¹ím aspektom pri získavaní kolposkopu je ergonómia výrobku, preto¾e vzhµadom na ¹pecifickos» povolania gynekológa by sa v¹etky funkcie daného optického zariadenia mali slú¾i» ako jedna polo¾ka.