Gastronomicke technologicke omaeky

Smernica ATEX tie¾ volal nové rie¹enie je skutoènos», ¾e hlavným cieµom je priblí¾i» právo èlenských ¹tátov Európskej únie v rámci ochranných systémov a prístrojov, ktoré sú o¹etrené povrchy výbu¹ného metánu a uhoµného prachu.

Táto smernica predov¹etkým definuje základné bezpeènostné po¾iadavky, ¹iroké oblasti výrobkov a navy¹e metódy preukazovania schválení so základnými bezpeènostnými po¾iadavkami.Európske normy zohrávajú dôle¾itú úlohu v smernici, v ktorej sa podrobne opisujú technické spôsoby demon¹trácie spolupráce s bezpeènostnými výhradami. Spolu s pravidlom, ¾e èlánok je v súlade so zásadou, odhaduje sa jeho spolupráca so základnými bezpeènostnými po¾iadavkami.Atex spoloèné po¾iadavky na zariadenia a ochranné systémy sú vhodné pre prostredie s nebezpeèenstvom výbuchu mo¾no nájs» v prílohe II smernice. Ak sa odkazuje o v¹eobecných po¾iadaviek, výberu materiálu, dizajnu a kon¹trukcii, potenciálne zdroje vznietenia, rizikách vyplývajúcich z externých opatrení, po¾iadavky na bezpeènostné zariadenia a integraèné po¾iadavky, aby bola zaistená bezpeènos» systému.Spolu s odporúèaniami musí výrobca dba» na to, aby zabránil vytvoreniu výbu¹nej atmosféry doplnkami a ochrannými ¹týlmi, aby sa zabránilo vznieteniu výbu¹nej atmosféry, potlaèenie alebo zní¾enie výbuchu.Miska a ochranné metódy by mali by» skon¹truované tak, aby sa zabránilo mo¾nosti výbuchu. ©tudenti by mali by» pripravení s technickými znalos»ami naplánovanými. Èasti a súèasti zariadení musia fungova» bezpeène av súlade s pokynmi výrobcu.Ka¾dé zariadenie, obranný systém a prístroj by mali by» oznaèené znaèkou CE.Materiály pou¾ívané v sieti zariadení alebo ochranných systémov nemô¾u by» horµavé. Medzi nimi a poèasím sa nemô¾u vyskytnú» ¾iadne reakcie, ktoré by mohli spôsobi» potenciálnu explóziu.Zariadenia a ochranné systémy nemô¾u spôsobi» zranenie alebo zranenie. Musia zabezpeèi», aby v prípade úspe¹nosti ich aplikácie nebolo príli¹ veµa horúèky a ¾iarenia. Nemô¾u vytvára» elektrické nebezpeèenstvo, keï nemô¾u robi» nebezpeèné situácie.