Elektricka in talacia vo formate lpg

Zhor¹uje sa, ¾e potrebujeme preklad urèitého textu. Ak existuje vtedy anglický text, ktorý je v skutoènosti pomerne dobre známy, problém sa mô¾e vyskytnú» aj v iných jazykoch. Svadba so slu¾bou nám priná¹a prekladateµov a prekladanie aplikácií, ktoré v blízkej a pre nás najdôle¾itej¹ej voµnej ceste prelo¾í v¹etky druhy textov do v¹etkých jazykov. Bolo by v¹ak pou¾itie prekladateµov takým veµkým nápadom ako umiestni» prvú fázu oka? Odpoveï je nízka - samozrejme nie! A pre ¾eny, ktoré nie sú napriek zdravému rozumu presvedèené, sa pokúsim predstavi» niekoµko faktov, ktoré potvrdzujú môj názor.

Po prvé, prekladateµ niekedy & nbsp; extrémne nespoµahlivá, preto¾e pôsobia doslovné preklady, ale nevzdávajte idiómy. Prítomná bude znamena», ¾e napríklad poveda», & nbsp; "nie je môj ¹álka èaju" (nie je moja vec prelo¾i» ako "Nie je to môj ¹álku èaju." Èo sa veµmi, mô¾e by» malá pre be¾ne pou¾ívané frázy, skôr ne¾ pou¾ívajú ¹pecializované frázy, napríklad sféru obchodu a medicíny. A tak dlho, ako prekladov potrebných len na nás, na ich potreby bude Preèo adekvátne, len v úspech preklade prekladateµa platný dokument mô¾e nielen vystavova» sa posmechu, ale tie¾ by» v typickom prípade vo svetovom nepochopený, ktorý mô¾e spôsobi» veµmi vá¾ne dôsledky. & Nbsp Navy¹e, prekladateµ s umelými vedomos»ami nevie gramatiku. Úspech anglického jazykového vzdelávania pre poµské tie¾ schopní zvládnu», ale preklad z poµ¹tiny, (èo je veµa vá¾neho gramatiky, mô¾e by» znaène zmätený. A rozdiel medzi "by bol prijatý v jednoduchej ekonomickej situácii" a "stretávam sa v kritickej ekonomickej situácii" je dos» veµký.

Prekladateµ tie¾ nevykoná súdny preklad. Nie je v¾dy potrebné pre ka¾dý preklad. A vo fáze je nevyhnutné, najmä v prípade prekladov dôle¾itých úradných dokumentov. Na záver, nenavrhujem, ¾e je potrebný preklad pripravený kvalifikovaným prekladateµom. Najdôle¾itej¹ie je pochopi», preèo je potrebný text. Ak reklama, ktorú nám poslala, je rozhovor s priateµom, mô¾eme bez preká¾ok vstúpi» do prekladateµa a vráti» ho spä». Ka¾dé dôle¾ité e-maily a materiály je v¹ak najlep¹ie da» ¹pecialistom.