Eistenie krvi

Magnetické filtre sú úplne nový obsah v rámci èistenia kvapaliny z èastí. Ale sú ¹tandardným rie¹ením v oblasti úspechu olejov a navy¹e v chladiacich kvapalinách. Magnetická filtrácia je mimoriadne úsporná, efektívna a ekologická.

Magnetické filtre sú urèené predov¹etkým na zabezpeèenie priemyselných ústredných vykurovacích zariadení a e¹te horúcej vody. Súèasne sa údaje pou¾ívajú na ochranu zariadení na chladenie a vykurovanie, ako aj v¹etkých typov zariadení, ktoré sú umiestnené v diskutovaných in¹taláciách. Magnetické filtre chránia predov¹etkým pred kontamináciou pevných èastíc. Magnetické filtre majú rozhodujúci význam, aby sa zabránilo akémukoµvek po¹kodeniu in¹talácie a dátam zariadení v nej. Tie¾ vytvárajú v pláne zvý¹i» úèinnos» in¹talovaných magnetizérov. Okrem toho poskytujú príle¾itos» na zní¾enie nákladov na prevádzku alebo údr¾bu zariadení a zní¾enie odolnosti prietoku vody alebo tekutiny v kon¹trukcii.Magnetický filter má mnoho výhod, a tie¾ veµké mno¾stvo tvrdých aplikácií. Z magnetického filtra sa mo¾no stretnú» s kon¹trukciou zásobovanie vodou (vodovodov, s uzavretými systémami, a na ochranu osobných údajov zariadení napájaných vodou pri pou¾ití (napr. Práèka, v zariadeniach s núteným obehom.Pri výbere správneho magnetického filtra sa zamerajte predov¹etkým na parametre procesu. Je to tu v centrálnej èasti charakteru, typu prevádzkové kvapaliny, veµkos» a sila neèistôt a výkon a chceme robi» a oèakávanú úèinnos» filtrácie.V magnetickej filtrácii sa nevyskytujú ¾iadne materiály. Pracovné prvky filtra sa mô¾u èisti» a samotné magnetické filtre majú nízky odpor proti prietoku. Niektoré magnetické filtre majú schopnos» zachyti» èastice s priemerom men¹ím ako 1 mikrón. Kontaminanty z filtra sú vybrané v polosuchých rolách, a preto strata kvapaliny je oveµa men¹ia. Magnetická filtrácia v¹ak zvy¹uje investièné náklady. Po prvé, náklady na magnetický filter sú oveµa cennej¹ie ne¾ v prípade ¹tandardných membránových filtrov. Hodnota magnetických filtrov je teda vlastná hodnote, ktorá sa rýchlo eliminuje vïaka výraznej minimalizácii prevádzkových nákladov.