Dvojkolesove korkove prepravne voziky

BagProject je internetový obchod, ktorý predáva najlep¹ie formy nákupných vozíkov a nákupných vozidiel. Mo¾nosti sú tie¾ u¾itoèné: bazár stoly, turistické ta¹ky, transportné vozíky, batohy alebo kolesá. Obchodom v umení ponúkaného tovaru sú bohaté skúsenosti. Skúsení zamestnanci spoloènosti zaruèujú vynikajúcu hodnotu ponúkaného tovaru. V¹etky výrobky poskytujú vysoký stupeò funkènosti a pohodlia. Objednávanie v modernom podnikaní a posilnenie poµskej ekonomiky. Predajú sa len výrobky domácich výrobcov. Predajný bato¾inový vozík má nosnos» do 70 kg. Je vhodná pre veµkú oceµovú rúrku. Obchod tie¾ obchoduje s µahkými nákladnými stolmi, ktoré sú obµúbené pri pokladaní a demontá¾i. Robustný, so zosilnenými profilmi, odolný proti pre»a¾eniu. Veµký výber batohov - malých, stredných a ¹peciálnych. Získané z tvrdých materiálov s dôle¾itou presnos»ou zaruèujú dlhú hodinu pou¾itia. Kufre majú odolné kolesá, hliníkovú rukovä» s návrhom regulácie. Dôchodca by mal zakúpi» veµký nákupný vozík zo série s veµkou a bezpeènou ta¹kou. Na predaj veµký sortiment mnohých farieb, modelov a faktúr ta¹ky. Spoloènos» Bagproject predáva aj turistické ta¹ky. Sú vyrobené z nepremokavej témy a profesionálne vystu¾ených vlo¾iek. Sú nepohyblivé a funkèné. Mo¾nos» pre ta¹ky mô¾u by» rekreaèné batohy, odolné voèi oderu. Spoloènos» zabezpeèuje krátky dodací termín, individuálny prístup k zákazníkovi a priateµské slu¾by.

Kontrola: skladový vozík