Du evna porucha a du evne choroby

Cyklothymia je prezentovaná ako malá psychiatrická porucha, oznaèovaná aj ako depresívny stav, ktorý v¹ak jednoducho nevy¾aduje farmakologickú lieèbu. Cyklotýmia je èasto porovnateµná s dystýmou, av¹ak obe du¹evné poruchy sú úplne odli¹né.

Du¹evná poruchaNasledujúci èlánok sa zameria na skutoènú prezentáciu psychickej anomálie. Poènúc zaèiatkom je cyklotymia du¹evnou poruchou. Pravdepodobne je faktorom v rozvoji bipolárnej poruchy. Jej výskum je v¾dy doplnkový v centrálnej a tretej èasti µudského ¾ivota, zvyèajne pozostáva zo zneu¾ívania alkoholu a prechádza do populárnej destabilizácie v spoloèenskom ¾ivote.

lieèbaSamozrejme, detekovaná cyklotýmia by mala by» okam¾ite lieèená. Av¹ak, ako u¾ bolo spomenuté vy¹¹ie, bude existova» striktne farmakologická lieèba, podobná typu lieèby depresie, preto¾e podávané lieky budú èasto »a¾i» z úlohy stabilizácie nálady a doplnkom bude psychoterapia.

fázyVýskyt cyklotymie je charakterizovaný problémovými zmenami nálady. Mô¾e by» rozdelená do dvoch fáz:

Fázové subdepresji, pre ktoré sa prezentujú: abulia, problém s rozhodovanie, apatia, strata libida a trvalej únavy a problémy so zberom, poruchy príjmu potravy, nespavos», stály pocit prázdnoty, smútku a nedostatok podpory, neschopnos» pre¾íva» rados», zanedbávanie nedostatku energie pesimistické vedy a sociálne stiahnutie.Fáza hypománia, dobrý stav, veselos», eufória, vysoká sebaúcta a sebavedomie, zvý¹ené libido, psychomotorický nepokoj a obmedzená potreba odpoèinku, závodné my¹lienky, wordcap, pokles schopnosti racionálneho myslenia, problémy s koncentráciou, agresiu a nepriateµstvo, pocit moci a nad¹enie, riskantné správanie, bludy.

Táto choroba sa stále vyskytuje u ¾ien, ktoré majú bipolárnu poruchu. Okrem toho sú tie¾ ovplyvnené zlo¾ky, ako je vysoký stupeò kortizolu, nízke hladiny serotonínu a dokonca aj stresové situácie. Takýto obrovský zisk si pamätá viac vzdelania a miesta, kde sú potenciálne chorí µudia.