Cowboys pracovisko

Jedným z najdôle¾itej¹ích prvkov bezpeènosti v tomto sektore je ochrana µudského ¾ivota.Je to dané, ¾e tieto populárne chyby & nbsp; vedú k najpopulárnej¹iemu poètu udalostí aj doma - ako v knihách. Potom, po celom na¹om okraji, na¹e - zdanlivo jednoduché a slabé - chyby nás nútia ublí¾i».

Je mo¾né vyhnú» sa týmto udalostiam?Samozrejme, za predpokladu, ¾e je pracovisko starostlivo pripravené, a to aj za najaktuálnej¹ie okolnosti. Tak¾e keï v dennej pomôcke prvej pomoci potrebujete nájs» náplas» a elastický obväz, je to v zmysle zamestnania, ¾e musíme ma» prístup k najdôle¾itej¹ím zdrojom pomoci.Hasiaci prístroj alebo po¾iarna pokrývka - prvá skupina po¾iarnych hier, ktorá spôsobuje nenapraviteµné ¹kody a bezprostredné ohrozenie ¾ivota alebo zdravia - je pravdepodobne to isté. Ak existujú výbu¹né zóny alebo zvý¹ené nebezpeèenstvo po¾iaru na pozadí práce - venujte pozornos» poslednému tak, aby v¾dy existoval hasiaci prístroj vhodnej veµkosti a úèinnosti, aby sa predi¹lo nebezpeèenstvu.

Hallu Forte3

Je isté, ¾e niektoré veci sa nedajú vyhnú» a spozna» sa sami - èo by sme mali robi» v tejto forme?Väè¹ina nariadení a nariadení predpokladá evakuáciu µudí - a niekedy aj dobrého majetku a výzvu príslu¹ných ¹tátnych orgánov, ako sú hasièská zbraò, polícia, ambulancia alebo ¹pecializované jednotky - plynová alebo energetická ambulancia. Vzhµadom na zákon, by» obyvateµmi je dôle¾itá cena a ¾iadna suma peòazí, alebo cena cieµa, stojí za stratu ¾ivota alebo vá¾ne po¹kodenie zdravia. Tak¾e sa sna¾te vyhnú» riziku alebo odporuèi» ho do svojej prirodzenej ruky - nevystavujte sa sebe!