Cestovny dopravny vozik

BagProject je online obchod ponúkajúci skladovacie vozíky, nákladné stoly, turistické batohy, nákupné ta¹ky, batohy a kolesá. V¹etky predmety ponúkané na predaj sú vyrobené z najèistej¹ej triedy materiálov. Ich slu¾ba je populárna a vynikajúca. Spoloènos» BagProject mô¾e spozna» tím kompetentných profesionálov. Vïaka nim ponúka výrobky, ktoré sú k dispozícii na predaj, svojim priekopníkom aj výnimoèný komfort pou¾ívania. Ponúkané vozíky, ta¹ky alebo stoly sa vyznaèujú vysokou spoµahlivos»ou. Pri objednávke nad 200 PLN je zásielka bezplatne garantovaná. Pri platbe bankovým prevodom je výdavok PLN 12 na PLN 13. Akékoµvek výhrady budú zru¹ené zamestnancami spoloènosti. Mô¾ete vola» od pondelka do piatku od 9 do 16. BagProject má nekomplikovanú schému vyhµadávania. Staèí uvies» typ produktu. V zbierke má obchod napríklad tovarový vozík. Bezkonkurenèné nosenie »a¾kých výrobkov s hmotnos»ou a¾ niekoµko desiatok kilogramov. Majú individuálnych pou¾ívateµov, cestujúcich alebo spoloènosti. Spoloènos» BagProject predáva tie¾ trvalo udr¾ateµné komerèné tabuµky na predaj predmetov na trhu. Prenosný, rýchlo zlo¾ený, slú¾i dlhú dobu. Predaj kvalitných turistických kufrov rôznych veµkostí, farieb alebo ¹týlov. Za týmto úèelom sú navrhnuté viacfarebné nákupné ta¹ky spolu s nákupnými vozidlami. Veµký výber atraktívnych typov a farieb. BagProject tie¾ predáva masívne rekreaèné batohy pre veµké expedície. Sú tie¾ obµúbené pre ¹pecifické výlety do centra. Internetový obchod poskytuje individuálny prístup ku ka¾dému klientovi a ¹irokú profesionalitu.

Man Pride

Pozri: plo¹inový vozík