Cena v nevybu nych zasuvkach

Ochrana proti explózii je ochrana pred explóziou, ktorá je jednou z najdôle¾itej¹ích funkcií v priestoroch ohrozených touto explóziou. V záujme správnej ochrany pred vznietením alebo po¾iarom by sa mala vyvinú» dobrá bezpeènostná metóda proti výbuchu. Tieto rie¹enia budú aplikované primárne na µudí v plných zónach, ktorým je nejakým spôsobom ohrozené po¾iar.

Zároveò budú diskutované organizmy pou¾ívané v¹ade tam, kde sa v sektore nachádza výbu¹ný prach. V pláne bezpeènosti pred výbuchom sa v prvom rade predpokladá, ¾e ide o potlaèenie výbuchu. Tento proces spoèíva predov¹etkým v rozpoznaní poèiatoènej fázy výbuchu. Potom pou¾ite prostriedok, ktorý bude povinný kompenzova» výbuch v danom zariadení. V dôsledku toho sa explózia neopakuje a je tie¾ potlaèená po zapálení. To v¹etko robí, ¾e oheò sa nepohybuje. Diskutovaná metóda je jedinou z najuniverzálnej¹ích metód ochrany proti výbuchu a po jej získaní je poistená proti svojim koncom. Redukuje produkty výbuchu. Na chvíµu sú napísané také moduly ako valce s hasiacim prvkom, snímaèe tlaku, optické snímaèe, snímaèe prachu a ovládacie panely. Ïal¹ím stavom je vylo¾enie výbuchu. Tento proces spoèíva predov¹etkým v odstránení úèinkov výbuchu mimo chráneného zariadenia. V dôsledku toho sa tlak vo vnútri zariadenia vráti na príslu¹nú úroveò. Medzi reliéfnymi systémami, dekompresnými panelmi, tlmièmi so samozatváracou jednotkou a bezplameòovými odµahèovacími systémami sa mení. Táto fáza systému na ochranu pred výbuchom oddeµuje výbuch. Tak¾e existuje ¹týl, ktorý odbúrava výbuch. Jej bodom je predov¹etkým uzavretie potrubí alebo kanálov. Preèo? Po prvé, preto¾e tieto dve predchádzajúce metódy eliminujú len úèinky ohòa. Niektoré zvy¹kové úèinky explózie sa v¹ak mô¾u dosta» cez potrubia a kanály, ktoré mô¾u by» ovplyvnené sekundárnymi explóziami, èo je tie¾ »a¾¹ie zisky. Preto, a systém cut-off trpí plánom na zabránenie u¾ spomínaným sekundárnym explóziám. Sú to napríklad valce s kaliacim prvkom, uzatváracími ventilmi, uzatváracími ¹oupátkami, vypínacími systémami výbuchu a dôle¾itými klapkami, akokoµvek vhodné.