C metallurgias alicante

V súèasnosti je metalurgia èas»ou, ktorá sa zaoberá nielen procesmi tvárnenia a zakladania plastov, ale aj ¹túdiom skupín v triede makro. Táto povinnos» je zvyèajne postavená na metalografických mikroskopoch.

Mikroskopia je nieèo, èo sa objavilo pred niekoµkými storoèiami. A len nedávno sa v metalurgii zaèali bra» ïal¹ie typy mikroskopov. V dne¹ných fázach sú nenahraditeµné pri práci s in¾inierskymi materiálmi. V tejto oblasti sú teraz extrémne vyhµadávané meteorografické mikroskopy, ktoré sa okrem iného pou¾ívajú na ¹túdium kovových defektov alebo ich prelomov. Existuje súèasná zobrazovacia technológia, ktorá sa vykonáva na nepriehµadných vzorkách. Medzi metalografické mikroskopy patria okrem iného elektrónové mikroskopy, ktoré venujú pozornos» ¹truktúram na atómovom stave a svetelným mikroskopom, ktoré sa vyznaèujú men¹ím zväè¹ením. Pozorovania vykonávané s pou¾itím týchto zariadení sú mimoriadne dôle¾ité, preto¾e vïaka tomu mô¾eme nájs» rôzne typy mikrotrhlín v tovare alebo ich pôvode. Je mo¾né existova» a vypoèíta» fázový príspevok, ako aj presné urèenie jednotlivých fáz. Vïaka tomu mô¾eme a odhadnú» mno¾stvo a spôsob inklúzií, ako aj mnohé ïal¹ie dôle¾ité komponenty z metalurgického hµadiska. Napríklad, èasto mikroskopické pozorovania novo vytvoreného materiálu idú do hlbokého pozorovania materiálnej ¹truktúry, vïaka ktorej v perspektíve mô¾eme zabráni» mnohým ne¾iaducim zlyhaniam.

Pou¾itie metalografických mikroskopov je nepredstaviteµne dôle¾ité, preto¾e vïaka tomu u¾ mô¾eme zisti» materiálové defekty. V¾dy pamätajte, ¾e manipulácia s týmto hardvérovým ¹tandardom je zlo¾itá. Preto by mali skú¹ky na òom vykonáva» iba kvalifikované osoby.