Bezpeenosti ivota a zdravia ueastnikov rekreacie

Bezpeènos» je obsahom v ¹iroko chápanom, ka¾dom prvku vá¹ho ka¾dodenného ¾ivota. Upozoròujeme na bezpeènos» ka¾dý deò, ¾ijeme s elektrickými aktivitami? Samozrejme, ¾e nie. Ale nebe¾íme ka¾dý deò v okolí bytu, kontrolujeme zaka¾dým, keï elektrickú in¹taláciu a konzistenciu jej ovplyvòovanie.

Èiastoène pre bezpeènos» a správnu funkciu a ¹ir¹ie elektrickej in¹talácii sú nutné uzemnenie. Èo sú zaè?Ochranné vodièe sú procesy, ktoré vyu¾ívajú predmet, ktorý je elektricky nabitý zeminou, zatiaµ èo v tomto rie¹ení je náboj neutralizovaný. Ochranné uzemnenie je ochrana pred úrazom elektrickým prúdom.Dva najèastej¹ie zaèína PE a PEN alebo PE (ochranný vodiè pou¾itá v nových zariadeniach typu TNS a pero (neutrálny vodiè, ochranné systémy pou¾ívané v TNC alebo TNC.Ochorenie TNC neexistuje, ¾e struna funkcie PEN ako neutrálneho a ochranného vodièa súèasne. Èo to dokazuje nie je divu, preto, ako tento proces funguje Tento rovnakej obchodnej fáze a prejs» v¹etky prúdy zá»a¾ou, a trojfázových sú systémy vystavené za»a¾eniu vyplývajúce asymetriu v záujme.Bez ohµadu na pou¾itý kábel, nie sú tam ¾iadne vtipy s knihami be¾í, musíte by» opatrní. Slávne príslovie „elektrina neteká“ sa neodrá¾a v reálnom svete.Teraz, keï viete, ako sa stara» o va¹u vlastnú bezpeènos», stojí za to tie¾ predstavi» si výrobky spôsobené jeho chybou.Najèastej¹ím dôsledkom nedostatoènej ochrany zariadenia alebo jeho chybnej úlohy je zásah elektrickým prúdom.Vedeli ste, ¾e prúd prúdu vo vhodnom tele s intenzitou viac ako 70 lieèebných postupov je komplikovaný pre ¾ivot?Èo mô¾e by» ochrnutie trendu?V najhor¹om prípade, dokonca aj smr», sú ïal¹ími koncami zástava srdca, popáleniny, strata vedomia, svalové kàèe alebo èiastoèné pálenie tkanív.