Batohy turisticke batohy

BagProject je e-commerce podnik, ktorý poskytuje ¹pièkové dopravné vozíky a nákupné vozidlá. Ponuka zahàòa aj: bazárové stoly, rekreaèné ta¹ky, bato¾inové vozíky, batohy a kolesá. Podnikanie v umení predaných predmetov má veµké skúsenosti. Vysokú skupinu ponúkaných produktov zaruèujú skúsení zamestnanci v obchodoch. V¹etky výrobky sa vyznaèujú vysokou úrovòou funkènosti a praktickosti. Pri tomto podnikaní posilòujete aj poµskú ekonomiku. Výrobky sú len poµskými výrobcami. Predajný bato¾inový vozík má nosnos» do 70 kg. Je umiestnená z masívnej oceµovej rúry. Obchod tie¾ obchoduje s µahkými komerènými stolmi, µahko sa vyrába a rozoberá. Robustné, so zosilnenými profilmi, pre¹li na hmotnosti. Veµký výber batohov - tých mladých, stredných a tie¾ nároèných. Vyrobené z odolných materiálov so zdravou presnos»ou zaruèujú dlhú ¾ivotnos». Kufre sú odolné kolesá, hliníková rukovä» s mo¾nos»ou nastavenia. Dôchodca by mal rozhodnú» o veµkej triede v nákupnom vozíku, èo je plná a pohodlná ta¹ka. Na predaj, ¹iroký výber mnohých farieb, spôsoby a motívy ta¹ky. Bagproject má tie¾ cestovné ta¹ky na predaj. Sú vyrobené z nepriepustného tovaru a unikátnych výstu¾ných vlo¾iek. Sú chladné a pohodlné. Alternatívou k ta¹kám mô¾u by» rekreaèné batohy odolné voèi príprave. Obchod poskytuje krátku etapu plnenia objednávok, individuálny odchod príjemcovi a profesionálny servis.

pozri:dvojkolesové prepravné vozíky