Americka domova technologia

V¹etky kancelárie majú rodinného priateµa, ktorý je pochopiteµný len pre µudí, ¾argón. Nie je to odli¹né od prekladateµov. Mu¾ prekladateµskej agentúry bude urèite ¾i» iným spôsobom, niekedy zábavný pre poslucháèa, ktorý nesúvisí s týmto odvetvím. Tak¾e sa mô¾ete stretnú» s µuïmi, ktorí sú vµavo, vonku alebo len sledovaní. Èo znamenajú frázy?

Prekladateµ prekladateµ - osoba, ktorá preberá z niekoµkých programov CAT, a to program Computer Assisted Translation, ktorý má v oblasti zlep¹ovania prekladateµských prác. Inými slovami, nástroj CAT navrhuje preklad, ak je text podobný tomu, èo prekladateµ u¾ prelo¾il.Prelo¾ený prekladateµ - prekladateµ, ktorý nemáte v podniku, a po tom, ako sa o to postaráme, dostaneme informácie automaticky generované e-mailom.Prekladateµ prekladateµ - prekladateµ, ktorý je dôle¾itý v konkrétnej fáze, napr. Na dovolenke.

Najviac sa to týka návratu konkabiny. Súèasná fráza je adresovaná ¾ene, ktorá prestane so simultánnym prekladom, t. J. Prekladateµom, ktorý, le¾iaci v zvukotesnej kabíne, prekladá ¾ivé hovorené texty do miestnosti. Aby ste to mohli poèu», záujemca si musí da» ¹peciálne slúchadlá a vybra» si program na ovplyvnenie dobrého jazyka. Mu¾ská variácia tohto pohybu je konkabent, a tak je analogicky posledný èlovek zapojený do simultánneho tlmoèenia.Prekladateµské agentúry, samozrejme, ako spoloènosti, ktoré ponúkajú iné slu¾by, si navzájom poskytujú ¹pecifické frázy, ktoré sú zrozumiteµné pre µudí z tejto profesie. Samozrejme, ¾e sa zvyèajne sna¾ia zapoji» do úspechu vz»ahu s mu¾om, ale ako viete, je »a¾ké sa oslobodi» od správania. Preto, ak konajú v podnikovej interpret poèu», ¾e urèi» poµské emigrácie, alebo iný lep¹í prekladateµ prelo¾i» text pre nás, preto¾e to je sCATowany, nemusí by» zdesený ... O zaujímavá práca nás pýta», spôsob, akým je prekladateµská agentúra ¾iada o preklad úhrada, ktorú zamestnanec vyu¾íva, je vtedy, keï je konkrétne na území, zatiaµ èo to nebude znamena» nadmerný záujem o to, aby ste boli prekladateµom.