Ako urei uroveo znalosti nemeckeho jazyka

Titan gel

V súèasnosti zamestnávatelia èoraz viac pri»ahujú pozornos» k jazykovému vzdelávaniu pre svojich zamestnancov aj kandidátov na èítanie. Predtým, s hlavnou znalos»ou jazyka alebo dokonca bez vedomia iného ako domorodého, bolo dôle¾ité pokojne prija» nejakú prácu. V súèasnosti je v¹ak potrebné pozna» aspoò jeden jazyk poèas obdobia, ktoré zaruèuje základný rozhovor.

Úroveò jazykového vzdelávania medzi Poliakmi je z roka na rok. V skupinách základných a stredných ¹kôl a na stredných ¹kolách sa vyuèuje aspoò jeden cudzí jazyk. Výskum ukazuje, ¾e ¾eny, ktoré vedia viac ako jeden jazyk, majú vy¹¹ie odmeny a¾ do vý¹ky 50% ako zamestnanci bez takýchto zruèností. Na èo mô¾eme pou¾íva» také jazykové vzdelávanie? Je to posledná veµmi zaujímavá otázka, ktorá je v zásade zásluhou témy. No, teraz v úlohe úradu (z anglického bielych golierov práce, ktorí sa uèia cudzí jazyk, sa pou¾ívajú pre takmer ka¾dú mo¾nú vec. Spú¹»anie zo vzdialených kontaktov so zákazníkmi, dodávateµmi, zákazníkmi alebo výrobcov, tým, ¾e prekladajú dokementów do normálneho vz»ahu s blízkymi spolupracovníkmi v názve, aký oni nie sú Poliaci, a preto zni¾ujú v novom svete èastej¹ie. Okrem toho je potreba znalos» jazykov pri cestách do zahranièia, obvykle staèí odhalila uèia angliètinu, ¹panielèinu alebo ru¹tinu a poloha získava veµa èín¹tine, japonèine a kórejèine, svetla dôvodu: väè¹inu produkcie presunula práve do ázijských krajín, preto sú odborníci, ktorí poznajú tieto jazyky, nevyhnutní. Preklady sú mimoriadne významné, preto¾e dokementów ázijskí výrobcovia èasto nehovorí anglicky, a prekladatelia musia súhlasi» podpísa» s západnému publiku. Ak zhrnieme v¹etky informácie zhroma¾dené pre vstup k záveru, ¾e zábava sa uèi» jazyky, preto¾e nielen ¾e sa zaväzujeme k vytvoreniu novej a kultúru, ale svet sa chce v smere, v ktorom sa nikto uèený jazyk by» v ni¾¹ej polohe, ne¾ µudia, ktorí vedia akýkoµvek,.